امکان ثبت‌ سفارش ریالی برای کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 امکان ثبت‌سفارش ریالی برای کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطابق با گواهی تولید در سامانه جامع تجارت فراهم گردیده است.

 متقاضیان قادر خواهند بود جهت واردات مازاد درصد مجاز کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی، با انتخاب نوع ارز "ریال" ، در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت‌سفارش نمایند.

برای ثبت‌سفارش کالاهای مذکور بایستی نوع عملیات ارزی "بدون انتقال ارز"  و محل تامین ارز  "ورادات به سرزمین اصلی از محل گواهی تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- بر اساس نامه شماره 60/191277 مورخ 1398/07/14" انتخاب گردد؛ با انتخاب این گزینه، فیلد "شماره گواهی تولید" جهت ورود کد یکتای 15 رقمی گواهی تولید نمایش داده می‌شود. کاربر بایستی پس از ورود کد گواهی تولید معتبر، اقدام به تکمیل اطلاعات ثبت‌سفارش نماید. 

پس از مرحله استعلام ضوابط، برای هر کالا ردیف مجوزی تحت عنوان  "دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-گواهی تولید"  جهت استعلام گواهی تولید ثبت شده توسط متقاضی، می‌بایست اخذ شود. در صورت ارسال درخواست مجوز، ردیف‌ مجوزهای مذکور به صورت سیستمی از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استعلام شده و پاسخ آن دریافت می‌گردد.

برای اخذ مجوزهای "دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-گواهی تولید"، نیازی به حضور بازرگان برای دریافت پاسخ مجوز وجود ندارد. بدیهی است دریافت پاسخ سایر ردیف‌مجوزهای مرتبط با کالا، مطابق روال سابق انجام می‌پذیرد.

بازرگانان محترم توجه فرمایند برای این نوع واردات، باید با نقش بازرگان حقیقی/حقوقی اقدام به ثبت‌سفارش نمایند.
تاریخ : 1398/8/6 | 125 بازدید