آخرین بخشنامه های گمرک-یکشنبه 20 مرداد 98-01

آخرین بخشنامه های گمرک-یکشنبه 20 مرداد 98-01 #1آخرین بخشنامه های گمرک-یکشنبه 20 مرداد 98-01 #2

- مبنای زمانی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل 28000 ریال تاریخ روز تامین ارز می باشد.

- ثبت سفارشاتی که از طریق بازار ثانویه (نیما) و یا به نرخ ارز آزاد از سوی بانک تامین گردیده نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مزبور خواهد بود
تاریخ : 1398/5/20 | 137 بازدید