آخرین بخشنامه های گمرک-چهارشنبه 13 شهریور 98-03

آخرین بخشنامه های گمرک-چهارشنبه 13 شهریور 98-03 #1آخرین بخشنامه های گمرک-چهارشنبه 13 شهریور 98-03 #2

بخشنامه143_98

کالاهای صادراتی دارای کاربرد علامت استاندارد  همچنان نیازی به اخذ مجوز استاندارد در زمان صادرات ندارد 

ابلاغ لغو اجباری شدن اخذ مجوز استاندارد جهت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط استاندارد اجباری در زمان
تاریخ : 1398/6/13 | 114 بازدید