نحوه محاسبات هزینه های گمرکی

نحوه محاسبات هزینه های گمرکی #1

نحوه محاسبه حقوق و سود گمرکی براساس مبادله ای به شرح زیر می باشد:

برای مثال فرض کنید مبلغ 1000 یورو روغن خوراکی از کشور ترکیه بصورتCIF   خریداری کرده وآن را به گمرک واردکرده ایم. پیش فرض ما چنین است :

پیش فرض های ما چنین است:

قیمت کالا.........1000 یورو

کرایه حمل........100 یورو

تعرفه کالا.......... 2 %

قیمت یورو.........31.877 ریال

نحوه محاسبه آن چنین است:

حقوق گمرکی  = مآخذ x قیمت ارز  x ارزش کالا

ارزش افزوده     = (2/2 + 8/3 ) ارزش افزوده x حقوق گمرکی + قیمت کالا

وزارت راه          = 10% x قیمت ارز x منبع کرایه

و به عبارتی چنین می شود:

ارزش کالا (سیف) = 31877000 = 31877 x 1000

حقوق گمرکی      = 637540    = 2% x 31877 x 1000

ارزش افروده         = 675792    = (2/2 + 8/3 ) 6% x 637540 + 31877000

وزارت راه             = 318770    = 10% x 31877  x 100

بنابراین جمع هزینه ها می شود :

حقوق گمرکی .................637540

ارزش افزوده.....................675792

10% راه.........................318770

جمع هزینه های گمرکی   1632102

البته هزینه هایی همچون انبارداری متناسب با  زمان توقف کالا از گمرک و هزینه های تخلیه و بارگیری و سایر هزینه های مربوطه نیز به جمع هزینه های گمرکی افزوده میگردد.
تاریخ : 1393/2/2 | 19386 بازدید