مراحل اخذ مجوز بازرگانی

مراحل ثبت سفارش کالا ، عموما بشرح زیر است:

1- بررسی فنی اطلاعات مندرج درپروفورم،و بررسی تعرفه کالا از نظر نیاز به ثبت ایران کد و شبنم و بازرسی تعاملی *

2- اقدام برای اخذمجوزهای قبل از بازرگانی(فقط درموردکالاهای خاص) **

3- اقدام برای ثبت و اخذ ایران کد (درصورتیکه کالای مورد نظر مشمول دریافت ایران کد باشد)

4- اقدام برای ثبت و دریافت شبنم  (درصورتیکه کالای مورد نظر مشمول دریافت شبنم باشد)

5- اقدام برای ثبت و بازرسی تعاملی (درصورتیکه کالای مورد نظر مشمول دریافت بازرس تعاملی باشد) ***

6- ثبت در سایت  ثبتارش بازرگانی

7- بررسی و تأیید کارشناس بازرگانی

8- ارسال مجوز تأئید شده توسط وزارت بازرگانی به گمرک اجرائی و یا بانک عامل(درصورتیکه سند،بانکی باشد) ****

توضیحات :

* لازم بذکر است که تمامی کالاهای وارداتی در حال حاضر مکلف به دریافت ایران کد و شبنم و تعاملی نبوده و این موضوع فقط در مرحله ثبت تعرفه روشن می گردد.

** در مورد ردیف 2 این قسمت ،منظور اخذ موافقت از ادارات و وزارت خانه های مربوط به کالاهای حساس مانند غذایی و داروئی و غیره می باشد که می بایستس ابتدا پروفورما را به ادارات مربوطه ازقبیل بهداشت،ارشاد،صنایع،قرنطینه نباتی،جهادکشاورزی و غیره ارسال گشته و پس از اخذ موافقت لازم، مراحل ثبت سفارش اجرائی گردد.

*** بازرسی تعاملی که در مورد برخی از کالاها الزامی است،نوعی برسی کیفیت است که می بایستس قبل از ورود کالا به کشور انجام گردد.بدین منظور نمونه ای از کالا و یا کاتالوگ و مشخصات فنی و نیز کد استاندارد کالا که از سوی فروشنده کالا اعلام میشود را به یکی از مراکز تعیین شده توسط موسسه استانداد ارسال کرده و گواهینامه تأئید دریافت می شود.

**** سند بانکی،سندی است که با استفاده از امکانات بانکی،ازقبیل دریافت ارزمبادله ای،اسناد مدت دارو یا برات بانکی بین خریدار و فروشنده معامله می گردد.
تاریخ : 1393/2/2 | 2360 بازدید