خریدهای خارجی

خریدهای خارجی #1خریدهای خارجی #2

بخش خرید خارجی کالا مربوط به کسانی است که تمایل دارند که خرید خود را از کشور های سازنده بدلیل استفاده از شیوه های نوین توسط بازرگانی قاسمی انجام دهند. بنابر این با اعلام نیاز خود به کالا های مورد نظرو با ارائه نشانی از کالاها و یا سازنده آن بقیه امور را به شرکت بازرگانی قاسمی سپرده و با عقد قرار دادی در این زمینه مسئولیت شناسایی خرید . انتقال پول به فروشنده. انتخاب شرکت حمل کننده . بارگیری اخذ مجوزهای ورود و انجام امور گمرکی و ترخیص آن را به این شرکت واگذار نموده و با آرامش خاطر منتظر ورود کالای مورد نظر به انبار خود باشند.‍

 

مراحل خرید خارجی

 مراحل خرید خارجی:

. Source Selection

. اخذ پرفرما

. تنظیم قرارداد خرید

. ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک

. حمل کالا

. ترخیص کالا از گمرکات

. حمل کالا از گمرکات به انبار خرید

 

1-   مراحل و نحوه انتخاب منابع فروش کالا:

مرحله بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره عرضه کنندگان کالا که از طرق زیر ممکن است:

. اینترنت

. روزنامه های تجاری

. راهنمای تلفن ( Yellow Page)

. نمایشگاهای مختلف

. بخش بازرگانی سفارتخانه ها

. شرکتهای وارداتی مشابه

. سوابق شرکت در خریدهای قبلی

. منابع داخلی ( راهنمای صنعت سنگین- وزارت صنایع و معادن)

 

2-   پیش فاکتور (  Proforma Invoice)

پرفرما، یا پیش فاکتور سندی است که توسط فروشنده صادر میگردد و مندرجات پرفرما شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد و قیمت کل کالا، شرایط پرداخت ( (Terms of Payment و زمان تحویل کالا ( (Delivery Date، مدت اعتبار پرفرما(  (Validityو مبدا کالا ( Origin) است.

که این اطلاعات از طریق  Letter of Inquiry و یا فرم تقاضا برای قیمت ( (Request for quotationاز فروشندگان و به شرح ذیل خواسته می شود:

1. Unit price and total amount for each item

2. Origin of Material (Country of Origin)

3. Shipment

4. Validity

5. Date of Delivery (delivery date)

6. Shipping specification

7. Inspection

8. Terms of payment

 

  3. مفاد قرارداد خرید:

.موضوع قرارداد

. قیمت کالای مورد معامله یا مبلغ قرارداد

. شرایط و مدت تولید یا تهیه کالا

. شرایط پرداخت

. اعتراض ها

. بسته بندی

. مقصد کالا

. زمان حمل

. حکمیت و داوری و حل و فصل اختلافات

. نشانی طرفین قرارداد

. بازرسی

. تغییر وسیله حمل در طول راه

. حمل به دفعات

. مبداء

. فورس ماژور

ذکر تمام موارد در تمام قراردادها ضروری نمی باشد و انتخاب موارد مذکور در قراردادهای خرید بستگی به شرایط معامله دارد.

 

4- ثبت سفارش:

واردکنندگان کالای مختلف جهت اخذ مجوز قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بانک گشایش کننده نسبت به گشایش اعتبار اقدام مینماید.

 

     5. حمل کالا:

حمل و بیمه کالا براساس شرایط تحویل کالا ( Incoterms ) به نسبت تعهدات خریدار و فروشنده بنابر تقاضای هر یک و توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی و شرکتهای بیمه انجام می گیرد.

 

  6. ترخیص کالا از گمرکات:

اقدامی که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشند.

 
تاریخ : 1393/2/2 | 2222 بازدید