واردات با ارز مبادلاتی

ارز مبادله ای نوعی ارز مجازی است که توسط بانک مرکزی ارزش گذاری شده و در اتاقی بنام اتاق مبادلات ارزی مستقر در بانک مرکزی به کالاهایی که مشمول گروه 1 تا 9 اولویت بندی قرار دارد ، تخصیص می یابد.

این کالاها در ردیف اولویت یک تا نه تعیین شده توسط وزارت بازرگانی می باشد. در مورد کالاهایی که با این ارز وارد می شوند معادل 0 تا 35% ارزش پروفرما بابت تحویل جواز سبز گمرک سپرده اخذ می گردد. کالاهای وارد شده با این نوع ارز از شمول نظارت فروش خارج است.  
تاریخ : 1393/2/2 | 2147 بازدید